นางณัฐจิตกานต์ จันทร์โอพาส 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คณะครูและนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำร่วมถวายเทียนในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 โดยมีการ ดำเนินกิจกรรมดังนี้
>>เพิ่มเติม<<

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานราชการ มส.

โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ 
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5362-0426
รายชื่อนักเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ
โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ จ.แม่ฮ่องสอน
สถิติผู้เยี่ยมชม
(เริมนับ ม.ค.62)


ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดอบรมจิตศึกษา PBL และ PLC ให้กับ คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำรินและ คณะครูใหม่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฏาคม 2562 ณ อาคารเอื้องเงิน โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ
>>เพิ่มเติม<<
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหาร บุคลากร จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด แม่ฮ่องสอน และคณะครู นักเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา
>>เพิ่มเติม<<
ผลงานวิชาการ เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน อบจ. บ้านจองคำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ของ คุณครูวลัยลักษณ์ ผาติจิรโชติ
>>เพิ่มเติม<<
ผลงานวิชาการ เรื่อง รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรม การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของ คุณครูนันทพร คำสะอาด
>>เพิ่มเติม<<
ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ได้จัดกิจกรรมวันวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
>>เพิ่มเติม<<