{ background-color: #93B874; } h1 { background-color: orange; } p { background-color: rgb(255,0,0); }
นางณัฐจิตกานต์ จันทร์โอพาส 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ
>>เอกสารเพิ่มเติม<<

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานราชการ มส.

โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ 
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5362-0426
รายชื่อนักเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ
โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ จ.แม่ฮ่องสอน
สถิติผู้เยี่ยมชม
(เริมนับ ม.ค.60)


อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/อัตราดอกเบี้ย
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2560 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
>>รูปภาพกิจกรรม<<
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดโครงการนิทานเพื่อนรัก ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในวันที่ 28 มกราคม 2560 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนาความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย
>>รูปภาพกิจกรรม<<
นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมแสดงในพิธีเปิดงานฤดูหนาวและรื่นเริง ประจำปี 2560 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ในรายการจินตลีลาเพื่อพ่อ โดยใช้บทเพลงแสงเดือนประกอบการแสดง และร่วมกันแสดงในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 2 รายการ  คือ จินตลีลาประกอบเพลงพระราชาในนิทาน และจินตลีลาประกอบเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง ณ เวทีกลางงานฤดูหนาวและรื่นเริง ประจำปี 2560 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
>>รูปภาพกิจกรรม<<
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดโครงการ  junior scout ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล มีระเบียบวินัย เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อ แม่ ครู อาจารย์ มีความซื่อสัตย์ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปัน สามารถเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น และปฏิบัติตามวัฒนธรรมที่ดีงาม
>>รูปภาพกิจกรรม<<
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาลูกเสือ-เนตรนารี หลักสูตรระยะสั้นเวลา 30 ชั่วโมงประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ได้เรียนรู้เนื้อหาหลักสูตรวิชาลูกเสือ-เนตรนารี รู้หลักการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การทำงานเป็นหมู่คณะ ตลอดจนฝึกกิจกรรมลูกเสือในปีการศึกษา 2559 ตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2560 และ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560
>>รูปภาพกิจกรรม<<