นางณัฐจิตกานต์ จันทร์โอพาส 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ได้เป็นเจ้าภาพร่วม การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน อายุไม่เกิน 12 ปี ครั้งที่ 14 "จองคำเกมส์" โดยชมรมวิชาชีพครูแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ อบจ.แม่ฮ่องสอน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดขึ้น เพื่อส่งเสริม และพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย พร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการปฎิบัติงานระหว่าง ท้องถิ่น ชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีนักกีฬาจาก 7 ตำบล ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 800 คน ร่วมแข่งขัน 16 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย 
- ฟุตบอล แข่งขันที่สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
- ฟุตซอล แข่งขันที่โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
- วอลเลย์บอล, เทเบิลเทนนิส ชาย หญิง และคู่ผสม แข่งขันที่โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
- เซปักตระกร้อทีมชาย,หญิง,เปตอง ชาย หญิง,และวิ่งมินิมาราธอน แข่งขันที่โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ
>>รูปภาพกิจกรรม<<
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานราชการ มส.

โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ 
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5362-0426
รายชื่อนักเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ
โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ จ.แม่ฮ่องสอน
สถิติผู้เยี่ยมชม
(เริมนับ ม.ค.60)


อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/อัตราดอกเบี้ย
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลในเขตเทศบาล ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ กกท.แม่ฮ่องสอน โดยมีโรงเรียนเข้าแข่งขันทั้งหมด 5 โรง คือ โรงเรียนอนุบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โรงเรียนอนุบาลจรัสศรี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ โรงเรียนเทศบาล ๒ เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ เพื่อส่งเสริม และพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย พร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี
>>รูปภาพกิจกรรม<<
วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2560 โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำได้จัดกิจกรรมโครงการนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ณ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย, ที่ทำการอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา, ศูนย์ศิลปาชีพแม่ฮ่องสอน, ศูนย์บริการและพัฒนาทีสูงปางตองตามพระราชดำริ และโรงพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์
>>รูปภาพกิจกรรม<<
วันที่ ๑๐ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะครูโรงเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ได้เข้าร่วมอบรม “โครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และสร้างนิสัยรักการอ่าน สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา” ณ ห้องอัจฉริยะ อาคารสามปอย โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน
>>รูปภาพกิจกรรม<<