โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ 
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5362-0426
รายชื่อนักเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ
โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ จ.แม่ฮ่องสอน

อาคารเรียน
อาคารตึก 4 ชั้น ใต้ถุนสูง 12 ห้องเรียน
แบบ
สน.ศท. 4/12
งบประมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณที่ก่อสร้าง
พ.ศ. 2551
การใช้งาน
ใช้เป็นห้องเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และห้องปฏิบัติการ
อาคารเรียน
อาคารตึก 3 ชั้น ใต้ถุนสูง 12 ห้องเรียน
แบบ
สน.ศท. 4/12 (แก้ไข)
งบประมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณที่ก่อสร้าง
พ.ศ. 2551
การใช้งาน
ใช้เป็นห้องเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 และห้องปฏิบัติการ
อาคารเรียน
อาคารตึก 4 ชั้น ใต้ถุนสูง 12 ห้องเรียน
แบบ
สน.ศท. 4/12
งบประมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณที่ก่อสร้าง
พ.ศ. 2553
การใช้งาน
ใช้เป็นห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และห้องปฏิบัติการ
อาคารเรียน
อาคารตึกชั้นเดียว 9 ห่้องเรียน
แบบ
สน.ศท.
งบประมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณที่ก่อสร้าง
พ.ศ. 2553
การใช้งาน
ใช้เป็นห้องเรียนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3
อาคารเรียน
อาคารตึก
แบบ
017ก
งบประมาณ
กระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณที่ก่อสร้าง
พ.ศ. 2525
การใช้งาน
ใช้เป็นห้องเก็บเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการซ่อมแซม
อาคารเรียน
อาคารตึกใต้ถุนสูง 4 ห้องเรียน
แบบ
สปช.105/09
งบประมาณ
บริษัทซิว - เนชั่นแนล บริจาค
ปีงบประมาณที่ก่อสร้าง
พ.ศ. 2546
การใช้งาน
ใช้เป็นห้องเรียนการศึกษาพิเศษ
อาคารเรียน
อาคารเอนกประสงค์ชั้นลอย 1 ห้อง
แบบ
-
งบประมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณที่ก่อสร้าง
พ.ศ. 2551
การใช้งาน
ใช้สำหรับเรียนวิชาพละศึกษา และฝึกซ้อมกีฬา
อาคารเรียน
อาคารเอนกประสงค์
แบบ
สปช.205/26
งบประมาณ
กระทรงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณที่ก่อสร้าง
พ.ศ. 2510
การใช้งาน
ใช้สำหรับจัดกิจกรรม และออกกำลังกาย
อาคารเรียน
สนามฟุตบอลขนาดเล็ก
แบบ
-
งบประมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณที่ก่อสร้าง
พ.ศ. 2551
การใช้งาน
ใช้สำหรับฝึกซ้อม และแข่งขันกีฬา
อาคารเรียน
อาคารตึก 3 ชั้นใต้ถุนสูง 12 ห้องเรียน
แบบ
สน.ศท.4/12
งบประมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณที่ก่อสร้าง
พ.ศ.
การใช้งาน
ใช้เป็นห้องปฏิบัติการและห้องสำนักงาน
อาคารเรียน
อาคารเอนกประสงค์
แบบ
-
งบประมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณที่ก่อสร้าง
พ.ศ.
การใช้งาน
ใช้สำหรับฝึกซ้อม แข่งขันกีฬา และออกกำลังกาย