โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ 
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5362-0426
รายชื่อนักเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ
โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ จ.แม่ฮ่องสอน

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาของชุมชน