โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ 
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5362-0426
รายชื่อนักเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ
โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ จ.แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดอบรมจิตศึกษา PBL และ PLC ให้กับ คณะครูโรงเรียน บ้านน้ำรินและ คณะครูใหม่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฏาคม 2562 ณ อาคารเอื้องเงิน โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ