โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ 
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5362-0426
รายชื่อนักเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ
โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ จ.แม่ฮ่องสอน

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหาร บุคลากร จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด แม่ฮ่องสอน และคณะครู นักเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา