กิจกรรมของโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ
(16 ก.พ. 2560 - 15 มี.ค. 2560)

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ได้เป็นเจ้าภาพร่วม การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน อายุไม่เกิน 12 ปี ครั้งที่ 14 "จองคำเกมส์" โดยชมรมวิชาชีพครูแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ อบจ.แม่ฮ่องสอน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดขึ้น เพื่อส่งเสริม และพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย พร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการปฎิบัติงานระหว่าง ท้องถิ่น ชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีนักกีฬาจาก 7 ตำบล ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 800 คน ร่วมแข่งขัน 16 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย 
-    ฟุตบอล แข่งขันที่สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
-    ฟุตซอล แข่งขันที่โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
-    วอลเลย์บอล, เทเบิลเทนนิส ชาย หญิง และคู่ผสม แข่งขันที่โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
-    เซปักตระกร้อทีมชาย,หญิง,เปตอง ชาย หญิง,และวิ่งมินิมาราธอน แข่งขันที่โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ
https://www.dropbox.com/sh/ojzcdipv868f8ys/AADdSToMjjOn42YUv13hV9ina?dl=0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ได้เข้าทำการทดสอบ “การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2559” เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนรายบุคคลและพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ โดยมีการจำแนกสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน จำนวน ๕ สมรรถนะ ประกอบด้วย
๑.    ความสามารถในการสื่อสาร
๒.    ความสามารถในการคิด
๓.    ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔.    ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕.    ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
https://www.dropbox.com/sh/6s50i72p3up5yjc/AACVoewnslrQ0U4GaEW9mgwOa?dl=0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ ๒๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษณาปีที่ ๑ – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้เข้าทำการทดสอบเพื่อประเมินการอ่านออกเขียนได้ ของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดประสงค์ของการประเมิน ดังนี้
1.    เพื่อให้ได้ข้อมูลผลประเมินการอ่านเขียนของนักเรียน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในกสารดำเนินงานพัฒนาความสามารถในการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
2.    เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินเป็นสารสนเทศที่นำไปใช้วางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ ได้อย่างเหมาะสม 
3.    เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นที่สูงขึ้นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลในเขตเทศบาล ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ กกท.แม่ฮ่องสอน โดยมีโรงเรียนเข้าแข่งขันทั้งหมด 5 โรง คือ โรงเรียนอนุบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โรงเรียนอนุบาลจรัสศรี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ โรงเรียนเทศบาล ๒ เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ เพื่อส่งเสริม และพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย พร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี
https://www.dropbox.com/sh/pd6clcaw8pv81cq/AAC3TLNzluh7fLmRLtq6gOO4a?dl=0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูระดับชั้นอนุบาล โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ได้จัดโครงการ “พ่อแม่ร่วมใจสานสายใยการเรียนรู้สู่บ้านวิทยาศาสตร์” สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – อนุบาล 3 เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
https://www.dropbox.com/sh/3vfm12ao2lu9nt8/AAA3yIXz6IvoyTGoh6zAUGsqa?dl=0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 3 – 4 มีนาคม 2560 ตัวแทนคณะครูโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาและประกวดร้องเพลง ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมไมตรีครู 4 อำเภอ ณ อำเภอปาย 
https://www.dropbox.com/sh/ya877lil032ynl8/AABD_Cbo75Bv4t1aCiUiyMaYa?dl=0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2560 คณะครูระดับชั้นอนุบาล โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ได้จัดกิจกรรมโครงการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
https://www.dropbox.com/sh/nwi21f56q17glsr/AABzqVc-dp7jigPzJBX_PfaIa?dl=0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 8 มีนาคม 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ได้เข้าทำการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ณ สนามสอบโณงเรียน อบจ.บ้านจองคำ โดยการสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 3 ด้าน ได้แก่
1.    ความสามารถด้านภาษา (Literacy)
2.    ความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy)
3.    ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Ability)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ ๙ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ ๒ ได้จัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๒ ได้เข้าร่วมเรียนรู้การทำตุงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ มีความภาคภูมิใจและมีจิตสำนึกที่ดีต่อประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
https://www.dropbox.com/sh/m48z20n8em7bcxi/AAAySgtPLYlBbv-CskkJvGdva?dl=0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2560 โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำได้จัดกิจกรรมโครงการนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ณ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย, ที่ทำการอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา, ศูนย์ศิลปาชีพแม่ฮ่องสอน, ศูนย์บริการและพัฒนาทีสูงปางตองตามพระราชดำริ และโรงพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์
https://www.dropbox.com/sh/vqvdwm5ys73a20r/AADdh66gBo3WoSLYgG0Dc04fa?dl=0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ ๑๐ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะครูโรงเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ได้เข้าร่วมอบรม “โครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และสร้างนิสัยรักการอ่าน สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา” ณ ห้องอัจฉริยะ อาคารสามปอย โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน
https://www.dropbox.com/sh/18t13rhf2qhy6up/AAAoxFCY9HdEnO2uV2PrKwpea?dl=0


โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ 
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5362-0426
รายชื่อนักเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ
โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ จ.แม่ฮ่องสอน