โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ 
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5362-0426
รายชื่อนักเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ
โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ จ.แม่ฮ่องสอน


กิจกรรมของโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ
(16 ก.พ. 2559 - 15 มี.ค. 2560)

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ในวันที่ 20 มกราคม 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความรักความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจนักกีฬา
>>รูปภาพกิจกรรม<<
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2560 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
>>รูปภาพกิจกรรม<<
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดโครงการนิทานเพื่อนรัก ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในวันที่ 28 มกราคม 2560 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนาความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย
>>รูปภาพกิจกรรม<<
นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมแสดงในพิธีเปิดงานฤดูหนาวและรื่นเริง ประจำปี 2560 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ในรายการจินตลีลาเพื่อพ่อ โดยใช้บทเพลงแสงเดือนประกอบการแสดง และร่วมกันแสดงในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 2 รายการ  คือ จินตลีลาประกอบเพลงพระราชาในนิทาน และจินตลีลาประกอบเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง ณ เวทีกลางงานฤดูหนาวและรื่นเริง ประจำปี 2560 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
>>รูปภาพกิจกรรม<<
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดโครงการ  junior scout ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล มีระเบียบวินัย เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อ แม่ ครู อาจารย์ มีความซื่อสัตย์ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปัน สามารถเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น และปฏิบัติตามวัฒนธรรมที่ดีงาม
>>รูปภาพกิจกรรม<<
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาลูกเสือ-เนตรนารี หลักสูตรระยะสั้นเวลา 30 ชั่วโมงประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ได้เรียนรู้เนื้อหาหลักสูตรวิชาลูกเสือ-เนตรนารี รู้หลักการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การทำงานเป็นหมู่คณะ ตลอดจนฝึกกิจกรรมลูกเสือในปีการศึกษา 2559 ตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2560 และ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560
>>รูปภาพกิจกรรม<<