กิจกรรมของโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ
(16 พ.ย. 2559 - 15 ธ.ค. 2559)

นักกีฬาหมากรุกไทย และหมากฮอสไทยของโรงเรียน อบจ.บ้านจอง ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๔ "101 เกมส์ เกมส์แห่งความสามัคคี" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาโรงเรียนสตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด
นักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ เข้าร่วมการแข่งขันคนเก่ง อปท. ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤศจกายน ๒๕๕๙ - วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๖ รายการ ดังนี้ วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ (ด.ช.พุฒิเมธ ตั้งตระกุล), วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ (ด.ช.ชัยวัฒน์ สางคำ), วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (ด.ญ.ประภัสสร แพร่ทอง), วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (ด.ญ.สุนิษา ไม่มีชื่อสกุล), วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศีกษาปีที่ ๒ (ด.ช.ศราวุฒิ คุกจันทร์แปง) และวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ (ด.ช.ณัฐฐกร คนกล้า)
ครูประจำชั้น ป.1 - ป.3 ได้ทำการจำลองพื้นที่ตัวอย่างที่ใช้ประกอบการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องของพืชผักสวนครัวและสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อให้นักเรียนได้มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวได้ และส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของวิถีชีวิตแบบพอเพียง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนน้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
กรมวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมฐานเรียนรู้พัฒนาศักยภาพนักเรียน ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสมองกลฝังตัว ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักเรียน
ครูประจำชั้น ป.๔ - ป.๖ และนักเรียนร่วมกันจำลองพื้นที่ตัวอย่างที่ใช้ประกอบการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม และส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของวิถีชีวิตแบบพอเพียง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนน้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
ครูระดับปฐมวัยได้จัดกิจกรรม "โครงการหนูน้อยปฐมวัยหัวใจพอเพียง" โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรู้คุณค่าของความเป็นอยู่แบบพอเพียง และเป็นการน้อมนำเอาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ อันจะส่งผลให้นักเรียนรู้จักถึงวิธีการที่จะสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
นักกีฬาของโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๔๓ ไก่ขาวเกมส์ 2016 "เกมส์แห่งความสุข" ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ เทศบาลนครลำปาง โดยเข้าร่วมแข่งขัน ๗ ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา เปตอง ฟุตซอล หมากรุกไทย หมากฮอสไทย เทเบิลเทนนิส และเซปักตะกร้อ และในการแข่งขันครั้งนี้นักกีฬาหมากรุกไทย และหมากฮอสไทยของโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ "101 เกมส์ เกมส์แห่งความสามัคคี"
โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ 
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5362-0426
รายชื่อนักเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ
โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทางโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ได้จัดประชุมร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย "โรงเรียนสุขภาวะ" ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน  เพื่อชี้แจงแนวทาง และวิธีการในการขับเคลื่อนโรงเรียนสุขภาวะ ให้บรรลุตามเป้าหมาย