กิจกรรมของโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ
(16 ต.ค. 2559 - 15 พ.ย. 2559)

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และร่วมปฏิญาณตนในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ภายในองค์กร เนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
คณะครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด บ้านจองคำ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเจ้าภาพ
ครูประจำชั้น ป.๑-ป.๓ และนักเรียนร่วมกันเตรียมความพร้อมในการจัดทำพื้นที่ตัวอย่างที่ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพอพียง และเป็นการน้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ครูระดับปฐมวัยร่วมกันถอดบทเรียนเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปฐมวัย เพื่อเป็นการสรุปการจัดกิจกรรมในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับปฐมวัย และเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการมุ่งเน้นให้นักเรียนใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด บ้านจองคำ ได้จัดกิจกรรมติวข้อสอบ O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.๖ และระดับชั้น ม.๓ ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนทุกวัน ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2559
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาได้นำนักกีฬาเซปักตะกร้อเข้าแข่งขันนัดอุ่นเครื่องกับนักกีฬาเซปักตะกร้อของโรงเรียนบ้านในสอย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. (ไก่ขาวเกมส์ 2016) ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๗ พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดลำปาง
ครูประจำชั้นระดับปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาจัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนกลยุทธและแผนงานในการดำเนินงานต่าง ๆ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ 
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5362-0426
รายชื่อนักเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ
โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ จ.แม่ฮ่องสอน