นายณัชญ์พิสิษฐ์ เจริญสุข
ครูสอนวิชานาฏศิลป์
ครูโครงการ ฯ
นางสาวศศิประภา จุลภาคำ
ครูสอนอนุบาล
ครูโครงการ ฯ
นายจิรพนธ์ กันทรายคำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครูโครงการ ฯ

โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ 
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5362-0426
รายชื่อนักเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ
โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ จ.แม่ฮ่องสอน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐจิตกานต์ จันทร์โอพาส
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
นางสุนันทา สุภาวสิทธิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
นางสาวฉันทนา วงศ์โต
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครู ค.ศ.1
นางจันทร์ทิพย์ วงศ์คำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ครู ค.ศ.3
นางวลัยลักษณ์ ผาติจิรโชติ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ครู ค.ศ.2
นางสาววรัญญา อุนนันกาศ
ครูประจำสาระวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
( คอมพิวเตอร์ )
ครู ค.ศ. 2
นางเหมือนฝัน มีทรัพย์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ครู ค.ศ.2
นายประจวบ พงษ์ปิยะมิตร
ประจำสาระชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ครู ค.ศ.3
นางสาวรัตติกรานต์ หมื่นจันทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ครู ค.ศ.2
นางสาววิภารัศมิ์ สกุลยุทธเสนี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครู ค.ศ.2
นางศิริพร สมศักดิ์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ครู ค.ศ.2
นางสาวอังวรา ว่องไว
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
ครู ค.ศ.1
นางทัศนวดี กรรณิการ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ครู ค.ศ.2
นางสาวนันทพร คำสะอาด
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
ครู ค.ศ.2
นางสาวพลอยปภัสร์ ภู่สาระ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
ครู ค.ศ.1
นางสาวศจีประภา ศิริปาลกะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ครู ค.ศ.2
นางศิรภัสชญา โพธิ์เนียม
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
ครู ค.ศ.2
นางสาวสุกันทา ประครองกิจ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3
ครู ค.ศ.2
นางปิยรัตน์ ธันยณภพ
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครู ค.ศ.2
นายภูดิศ ยุทธพันธ์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครู ค.ศ.1
นายยุทธพงษ์ ศิริแก้ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
ครู ค.ศ.2
นางสาวชนรดี คำผุย
ครูประจำสาระภาษาต่างประเทศ
( ภาษาอังกฤษ )
ครู ค.ศ.1
นายสาธิต เจริญสุข
ครูประจำสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
( คอมพิวเตอร์ )
ครู ค.ศ.2
นางสาวณัฐชยา วงษาอินทร์
ครูการศึกษาพิเศษ
ครู ค.ศ.1
นางสาวรุ่งอรุณ แก้วมณี
ครูการศึกษาพิเศษ
ครู ค.ศ.1
นางสาวอัจฉราลักษณ์ จตุพร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ครูจ้างภารกิจ
นางอมรรัตน์ ต๊ะอุ่น
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ครู ค.ศ.2
นางสาวพิมญาพร แพรวกุล
ครูบรรณารักษ์
ครูจ้างภารกิจ
นางสาวสุพรรณิกา ศิริ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ครู ค.ศ.2
นายพินิจนันท์ มณีจันทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ครู ค.ศ.1
นางสาวศุภภัสสร ส่วยนุู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
ครูโครงการ ฯ
นายวิชชากร วิมลพันธ์
ครูสอนวิชาความเป็นเลิศดนตรี
ครูโครงการ ฯ
นายโสภณัฐ จรรยาโอฬาร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครูโครงการ ฯ
นางสาวสุดาทิพย์ ราษฎร์ปิติสุข
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
ครูโครงการ ฯ
นางสาวสุชีวัน วิฉายสกุลวรรณ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
ครูโครงการ ฯ
นางสาวพิชญาวี มงคลเพชรรัตน์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
ครูโครงการ ฯ
นางสาวจินตนา บัวจันทึก
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
ครูโครงการ ฯ
นางสาวปริศดาพร มีอนันต์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3
ครูโครงการ ฯ
นางสาวนวลวรรณ พงษ์คำ
ครูเตรียมอนุบาล
ครูโครงการ ฯ
นางสาวสุมิตรา แสงแก้ว
ครูสอนวิชาภาษาจีน
ครูโครงการ ฯ
นางสาวญาติกานต์ มณีโชติ
ครูสอนวิชาความเป็นเลิศศิลปะ
ครูโครงการ ฯ
นางสาวฐิติชญา ภาพเพริดพริ้ง
ครูสอนวิชาพละ
ครูโครงการ ฯ
นางสาวสุพิชญา อ่องอารินทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวทิพกร สมประกอบ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวภัสสรา ดวงเนตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายอภิรักษ์ แสงวารี
นักการภารโรง
นายพงษ์ศักดิ์ กวางทู
นักการภารโรง
นายสุเทพ พงษ์ไพรวัน
คนสวน