โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ 
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5362-0426
รายชื่อนักเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ
โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ จ.แม่ฮ่องสอน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐจิตกานต์ จันทร์โอพาส
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
นางสุนันทา สุภาวสิทธิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
นางพิมพันธ์ ห่อตระกูล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจันทร์ทิพย์ วงศ์คำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวลัยลักษณ์ ผาติจิรโชติ
ครูประจำกลุ่มสาระภาษาไทย
ครูชำนาญการ
นางสิริพร สมศักดิ์
ครูประจำสาระภาษาต่างประเทศ
( ภาษาอังกฤษ )
ครูชำนาญการ
นางเหมือนฝัน มีทรัพย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ครูชำนาญการ
นายประจวบ พงษ์ปิยะมิตร
ประจำสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูชำนาญการ
นางสาวรัตติกรานต์ หมื่นจันทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครูชำนาญการ
นางสาววิภารัศมิ์ สกุลยุทธเสนี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
ครู
นางสาววรัญญา อุ่นนันกาศ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูชำนาญการ
นางเสาวลักษณ์ ลุนระวรรณ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
ครู
นางทัศนวดี กรรณิการ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ครูชำนาญการ
นางสาวนันทพร คำสะอาด
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
ครู
นางสาวพลอยปภัสร์ ภู่สาระ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
ครู
นางสาวศจีประภา ศิริปาลกะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ครู
นางศิรภัสชญา โพธิ์เนียม
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
ครู
นางสาวสุกันทา ประครองกิจ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3
ครูชำนาญการ
นางปิยรัตน์ ธันยณภพ
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูชำนาญการ
นายภูดิศ ยุทธพันธ์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครู
นายยุทธพงษ์ ศิริแก้ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
ครู
นางสาวชนรดี คำผุย
ครูประจำสาระภาษาต่างประเทศ
( ภาษาอังกฤษ )
ครู
นายสาธิต เจริญสุข
ครูประจำสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
( คอมพิวเตอร์ )
ครู
นางสาวณัฐชยา วงษาอินทร์
ครูการศึกษาพิเศษ
ครูผู้ช่วย
นางสาวรุ่งอรุณ แก้วมณี
ครูการศึกษาพิเศษ
ครูผู้ช่วย
นางสาวอัจฉราลักษณ์ วงศ์ไชย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ครูจ้างภารกิจ
นางอมรรัตน์ ต๊ะอุ่น
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ครู
นางสาวพิมญาพร แพรวกุล
ครูสอนวิชาภาษาไทย
ครูจ้างภารกิจ
นางสาวจันทร์จิรา สมฐูรณ์ชัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ครู (ช่วยราชการจากกองกิจการศึกษา)
นางเครือทอง เพียรสุขุม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครูโครงการ ฯ
นางสาวดาริกา เส่ซู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
ครูโครงการ ฯ
นายณัฐพงศ์ เกษมจิต
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครูโครงการ ฯ
นายโสภณัฐ จรรยาโอฬาร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ครูโครงการ ฯ
นางสาวฤทัยวดี อาฟู
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
ครูโครงการ ฯ
นางสาวสุชีวัน วิฉายสกุลวรรณ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3
ครูโครงการ ฯ
นางสาวจันทมณี มงคลเพชรรัตน์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/4
ครูโครงการ ฯ
นางสาวจินตนา บัวจันทึก
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
ครูโครงการ ฯ
นางสาวปริศดาพร มีอนันต์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
ครูโครงการ ฯ
นางสาวสุมิตรา แสงแก้ว
ครูสอนวิชาภาษาจีน
ครูโครงการ ฯ
Mr.Michael
ครูสอนวิชาภาษาภาษาอังกฤษ
ครูโครงการ ฯ
นางสาวสิรินภา จิ่งนะก่า
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
นางสาวสุพิชญา อ่องอารินทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวทิพกร สมประกอบ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวจิตตรานุช สุริยะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายกมล อุ่นใจ
คนสวน
นายพงษ์ศักดิ์ กวางทู
นักการภารโรง
นายสุเทพ พวษ์ไพรวัน
คนสวน