จำนวนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
(ข้อมูล ณ วันที่ 15/09/59)
จำนวนนักเรียน ปัจจุบัน
โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ 
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5362-0426
รายชื่อนักเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ
โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ จ.แม่ฮ่องสอน